Tuesday, November 3, 2009

Masalah Agama - Siaran Yang ke 75

CHE DAN BIN AHMAD,

Tel: HP 013 –4807767 ( Rumah 05- 7163954.)
E-mail – hjdan@myjaring.net.
http://hjchedan.blogspot.com/

MASALAH AGAMA – SIARAN KE 75.

Pendahuluan.

بِسْمِ اللهِ الــرَّحْمـَنِ الــرَّحـِيـْم ِ.

Segala pujian bagi Allah s.w.t. Tuhan yang mencipta segala kejadian. Selawat dan salam ke atas Junjungan Besar Nabi Muhammad s.a.w. serta keluarga dan sahabat-sahatnya sekalian.

Penulis bersyukur kepada Allah s.w.t. kerana atas limpah kurniaNya dapat penulis meneruskan penyampaian Siaran Blog ini sebagai sumbangan jariah penulis kepada masyarakat Islam di negara ini, setelah .


Masalah 217

Bolehkah tyan huraikan dengan jelas ciri-ciri akhlak Islam yang ,membezakan dengan moral.

Jawapan.

Ciri-ciri akhlak Islam ialah kemahuan atau kecenderungan serta budi pekerti atau tingkah laku yang berdasarkan Islam yang dcontohi oleh Rasulullah saw. Iaiatu Saddiq, Amanah,Tabliq dan Fatannah. Apabila Insan dituntut menyerahkan semua yang ada padanya kepada Allah, maka perbuatan atau amalannya termasuk kerjayanya juga perlu diserakan kepada Allah.

Akhlak dan akidah erat hubungan hingga tidak dapat dipisahkan. dimana ada akhlak di situ adalah akidah. Ulamak membahagikan akhlak dan akidah kepada tiga bahagian iaitu akidah, syariat dan akhlak. Asas-asas akidah Islam ialah keimanan kepada Allah, persamaan dan kebebasan memilih, tanggungjawab, universal dan syumul. (22)

Islam menyediakan kepada manusia prinsip-prinsip akhlak yang universal seperti menggalakkan manusia supaya menjadi pemurah, memjadi baik, berbuat baik dengan jirannya, dengan ibu bapa dan menjadi adil, berbuat baik dengan Allah dengan menunaikan apa yang di suruh dan meninggalkan apa yang dilarang.

Contoh yang di tunjukkan oleh Rasulullah saw ialah berpegang dengan akidah yang benar, melaksanakan suruhan dan larangan Allah, menghiaskan diri dengan akhlak mulia dan menjauhkan dari akhlak yang tercela dan mengelakkan keruntuhhan moral seperti mencuri, merompak, betzina, minum arak, menagih dadah, dan sebagai lagi.

Perbezaan akhak Islam dengan moral ialah akhlak yang bersifat Mahmudah iaitu zuhud, sabar, syukur, ikhlkas, taubat, ikhlas, tawakkal, muhibbah, redza dan inatkanmati. Manakla moral pulal bersaifat Mazmumah yang menganduni sifat-sifat pemarah, dengki, khianat, bakhil, sukankan megah, kasihkan dunia, takbur, riyak gemarkan makan, brercakap kosong dan sebagai lagi.


Masalah 218 .

Minta tuanh huraikan keadaan dua nafsu manusia.
Dalam pembinaan akhlak, alim ulama sering mengaitkan dengan tingkat-tingkat nafsu, antaranya:-

a. Nafsu ammarah bi al-Suu (9 1. A
b. Nafsu lawwamah (sederhana) 1. B


Huraikan dengan ringkas salah satu darripada nafsu yang tersebut di atas dengan menerangkan ciri-cirinya..


Penerangan:

Bawah sekali -Nafsu Ammarah - Nafsu yang suka menyuruh kepada kejahautan.

Pertengahan – Lawammah, Peringkat kedus bawah atau sederhana.

Tertinggi – Mutma’innah Individu berusaha untuk meningkatkan nafsunya ke peringkat trertinggi ini. Dengan melakukantaqarrub.

Nafsu Mutma’innah- Nafsu yang aman tenteram yang selalu membuat hubungan dengan Allah untuk mendapat keredaanNya di dunia dandi akhirat.Jawapan

1 Nafsu Ammarah bi al Si - (Nafsu buruk)

Nafsu ammarah merupakan tahap terendah di mana seseorang itu seronok melakukan dosa. Tetapi apabila seseorang mula berusaha memperbaiki diri, bermujahadah melawan segala keinginan hawa nafsu dari perkara-perkara terkutuk, maka ia naik ketahap nafsu lawwamah. Di peringkat ini seseorang belum rasa seromnok meninggalkan maksiat yang sekian lama menjadi pakaian hariannya. Namun ditinggalkannya juga dengan rasa berat dan tersiksa demi kerana Allah. Proses mujahadah ini apanbila diteruskan dan nafsu mula lembut dan jinak malah lazat dengan kebaikan akan naik pulalah tahap nafsu seseorang ke tahap nafsu mulhamah.

Demi menjamin masa depan yang baik di Akhirat,iaitu untuk terlepas dari azab neraka Allah, seseorang hendaklah berusaha untuk meningkatkan tahap nafsunya, sekurang-kurangnya ke tahap mutmainnah.

Nafsu jahat dan liar merupakan sifat-sifat mazmumah. Di antara contoh-contohnya ialah : riak, ujub, takbur, hasad dengki. marah, bakhil, penakut, dendam, cinta dunia,gila pangkat, gila harta, banyak cakap bohong, banyak makan dan mengumpat.

Jawapan

Nafsu buruk (mazmumah) yang mempunyai tingkah laku seperti berikut;

a. Bersifat Takbur
b. Bersifat Dengjiu kjhianat
c. Bersifat pemarah
d. Mencala dunia
e. Bersifat riak
f. Bersifat kikir danbakhil
g. Bersifat tidaj sabar
h. Bersifat TidakIkhlas
i. Berdengki dankjhianat
j. Melakukan zina\
k. Memimum arak
l. Suka bermain judi
m. Suka bergaduh dengan jiran tetangga
n. Tidak menghormati ibu bapa
o. Sukakann kepada ujub
p. Mengamalkan perbuatan kezaliman
q. Menginiaya binatang
r. Terelibat dengan penyalahan guna dadah


Jawapan

Nafsu Lawwamah (sederhana)

Mukmin yang mempunyai nafsu lawwamah adalah mukmin yang
Sentiasa berusaha untuk meningkatkan nafsu ke perangai yang lebih baik iaitu yang tertinggi dengan cara melalukan taqarub atai menghampirikan diri kepada Allah dengan melakukan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah, serta memperbanyakkan ama;an-amalan sunat seperti sembahyang sembahyang sunat pada waktu malam, bersedekah, menolong fakir miskin,

Firman Allah swt dalan Surah Yusufayat 53 yangbermaksud:

“Dan aku tiadalah aku berani membersihkan diri ku, sesungguhnya nafsu manusia itu sangat menyuruh melakukan kejahatan, kecuali orang-orang yang diberi rahmat Tuhanku.”

Mukmin dari Anak Adam yang sentiasa melawan nafsu godaan syaitan yang sengaja mengahsut mukminn untuk melakukan kejahatan , kerana syaitan adalah musuh bagi manusi.

1. Amarah (rendah sekali)
2. Lawwamah
3. Mulhamah
4. Mutmainnah
5. Radhiah
6. Mardhiyah
7. Kamilah
Masalah 219.

Saya minta tuan huraikan dengan jelas apakah itu akhlak Islam.”-

Jawapan 219.

Akhkak Islam ialah-

(1) Perkataan akhlak berasal daripada perkataan Arab iaitu
" خـللق " أخلاق " . Kebanyakan ulama mendefinasikan
Akhlak sebagai “adat” (kemahuan) atau suatu
kecenderungan yang mengatasi kecenderungan-
kecenderungan yang lain secara berterusan. Kamus
Dewan pula mendefinasikan akhlak sebagai budi
pekerti atau kelakuan.

(2) Jadi akhlak Islam ialah kemahuan atau kecenderungan serta budi pekerti atau tingkah laku yang berdasarkan Islam.. Rasulullah adalah insane yangdiutus untuk menjadi model akhlak kepada selutriuh umat manusi.

(3). Contoh yang di tunjukkan oleh Rasulullah saw ialah berpegang dengan akidah yang benar, melaksanakan suruhan dan larangan Allah, menghiaskan diriu dengan akhlak mulia dan menjauhkan dari akhlak yang tercela dan mengelakkan keruntuhhan moral seperti mencuri, merompak, betzina, minum arak, menagih dadah, dan sebagai lagi.


b….Matlamat Akhlak Islam.

Jawapan

(1). ’Matlamat ilmu akhlak ialah untuk mencapai kebahagian jiwa, ketenangan hati, kehidupan yang aman dan kehidupan yang yang diredhai untuk jangka pendek dan jangka panjang.

(2). Matlamat akhlak Islam juga adalah untuk menjadikan manusia berakhlak mulia , beradab sempurna seperti berlaku benar, memelihara lidah, tiada berdusta, tidak melihat barang yang haram, bermurah tangan memberi prtolongan, membantu fakir miskin dan anak-anak yatim dan sebagai lagi. Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud:

“Saya diutus ke dunia ialah untuk menyempurnakan
akhlak yang mulia (H.R. Bukhari dan Muslim)


3). Nabi Muhammad s.a.w. diutus menjadi Rasul dengan tujuan untuk membina dan menyempurnakan akhlak manusia. Islam mengajar manusia hidup dengan matlamat berakhlak yang mulia dalam keadaan bagaimanapun sebagaimana dinyatakan al-Quran dan al-Hadis, iaitu membersihkan jiwa dari perbuatan keji yang membawa kehinaan dan mensucikan diri dari perkataan buruk.

(4). Matlamat akhlak untuk menjadikan pokok-pokok kehidupan yang utama yang diharuskan Islam dan agama menghormati orang yang memilikinya. Agama dan akhlak adalah hubungannya sangat erat sekali. Rasulullah bersabda:-
“Seorang Mukmin menjadi mulia kerana agamanya
(mempunyai) keperbadiannya, kerana akalnya, dan
menjadi terhormat karana akhlaknya” (H.R.al-Hakim)

(5).. Matlamat akhlak juga untuk mengelakkan keruntuhan akhlak dan moral yang berlaku terutama dikalangan muda mudi yang merupakan bakal pemimpin masa hadapan yang pada zaman sains dan teknologi ini menjadi semakin meluas dan ketara secanggih peralatan yang ada.

(6). Matlamat yang khusus adalah untuk menghapuskan tabiat yang diwarisi sejak zaman berzaman seperti mencuri, merompak, membunih, berzina, minum arak, menagih dadah, dan sifat-sifat tdercela seperti sombong, takbur, hasad dengki, memsandang rendah kepada orang lain, perasangka, berhibur hingga lupa diri dan tanggungjawab yang berlaku berluluasa masa kiji.


c.. Beberapa prinsip akhlak sebagaimana yang tersebut dalam Al-Quran Surah al-Isra’ ayat 23 hing 39.

Jawapan

(1). Tuhan memerintahkan jangan menyembah selain dari Allah. Hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika mereka sudah tua janganlah kamu herdik atau memaki mereka walaupu mengatakan “ces” sahaja. Ucapkanlah kepada kedua mereka perkataan yang mulia. (23)

(2). Berhinalah diri kepada dua ibu apa dan berilah kasih sayang pada mereka.sebagaimana yang mereka kasih kamu semasa keil lagi. Mohon pada Allah agarkalan mereka.
Dikurniakan rahmat Allah dan ampunlah dosa-dosa mereka yang lalu, sedang dan yang akandatang.(24)

1. Tuhan amat megetahui apa-apa yang ada dalam hati mu. Jika kamu berakhlak mulia maka Allah mengampun kamu jika kamu memohon ampun (25)

2. Berbuat baik baik kepada jiran tetangga, kaum kerabat dan bersedeakah kepada fakir miskin, orang-orang musafir dan jangan membazir. (26)

3. Janganlah berakhlak membazir kerana mereka yang membazir itu saudara pada syaitan. (27)

4. Jika tidak sanggup memberinya ucapkan perkataan dengan bailk dan lemah lembut. (28)

5. Jangan engkau kedekut dan bakhil dan tidak suka memberi pertongan atau sedekah kepada fakir miskin dan yang menimpa kemalangan. Jangan pula pemboros. (29)

6. Jika kamu berakhlak pemurah hati Tuhan akan menambahkannya reziki kamu dan jika sebaliknya Tuhan akan mengurangkannya. (30)

7. Jangan kamu bunuh anak-amnak mu kerana takut maiskin, tretapi Tuhan yang memberi rezeki bukan kamu.(31)

8. Janganlah kamu hampiri zina, (melakukan zina) sesungguhnya zina itu amat keji dan akhlak yang amat jahat. (32)

9. Jangan kamu membunuh manusia yang tidak brerdosa dan tidak bersalah. (33)

10. Janganlah kamu berakhlak buruk dengan memakan harta anak-anak yatim. (34)

11. Hendaklah kamu sempurna sukatan bila kamu menyukat dan janganlah kamu kurangkan timbang-menimbang. (35)

12. Janganlah kamu mengerjakan sesuatu urusan tanpa ilmu pengetahuannya iaitu jadi pak turut sahaja. (36)13. Jangan engkau berjalan di muka bumi ini dengan brerlagak sombongm kerana kamu tidak sampai hajat sombong itu.(37)

14. Kesombongan kamu itu adalah krejahatan dan kamu amat dibenci oleh Allah.(38)

15. Itulah riwayat bagi kamu segala akhlak yang baik dan mulia yang dikehendaki kamu amalkan dan segala akhlak yang buruk itu kamu tinggalkan. Janganlah kamu menyembah selain dari Allah menyengutukan Akkah itu nanti akan dimasukkan kamu ke dalam neraka. (39)

(dari Al-Quran Surah Al-Isra’ ayat 23 – 39)

Sekian dahulu siaran mengenai bab ini,dan penulis akan menyambung lagi dalam masa yang terdekat. Insya Allah......---------------------------ooooooooooooooooooo---------------------

No comments:

Post a Comment