Wednesday, September 9, 2009

ISLAM PILIHAN KITA - SIARAN 27

ISLAM PILIHAN KITA.

Mereka adalah dari kumpulan pembaca Al-Qur'an
yang setiap malam membacanya dalam bulan Ramadhan
1430 (2009) di masjid. Semoga Allah s.w.t . kurniakan
pahala terbanyak pada merreka.Islam adalah agama Allah yang terakhir. Pemeluk-pemeluk (pengikut-pengikutnya) disebut Muslim. Islam mengajarkan kepada seluruh ummat Islam tentang hubungan baik antara manusia dan Allah di antara manusia dengan manusia.

Seseorang yang diutus oleh Allah untuk membawa ajaran-ajaran dan perintah-perintahNya disebut nabi atau utusan. Allah telah mengutus utusan-utusan kepada setiap ummat. Sebahagian dari mereka disebutkan dan sebahagian lagi tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Firman Allah yang bermksud:

"Dan utusan-utusan telah Kami sebutkan (ceritakan) kepada mu sebelumnya dan utusan-utusan tidak Kami sebutkan kepada mu"

Sebahagian dari mereka yang disebutkan adalah Nabi Musa yang ajarannya ditulis dalam Kitab Taurat. Nabi Daud yang ajarannya ditulis dalam Kitab Zabur. Nabi Isa a.s. yang ajaran-ajarannya ditulis dalam Kitab Injil. dan Nabi Mhammad s.a.w. yang ajaran-ajarannya ditulis dalam Kitab Al-Qur'an. Ajaran-ajaran setiap Nabi, selalu releven dengan perkembangan dan kondisi ummat mereka.

Para Nabi terdahulu diutus kepda ummat terterntu, sedangkan Nabi Muhammad s.a.w. s diutus oleh Allah kepada semua ummat seluruh dunia. Kerana itu baginda adalah utusan kepada selurtuh manusia. Dalam hal ini Allah berfiman yang maksudnya:

"Tidak Kami utus engkau krcuali
sebagai rahmat bagi seluruh alam"
Tidak seperti agama-agama lain, Islam mudah dan sederhana, dapat difahami dan diterima oleh otak manusia. Dan ia juga mudah dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat; oleh orang kaya atau orang miskin, oleh orang terpelajar ataupun bukan orang tepelajar.
Saudara-saudara ku sekalian yang terhotmat.!
Islam adalah agama yang rasional (masuk akal). Islam adalah kebudayaan yang dinamis. Islam adalah sumber perdamaian dan keselamatan. Islam sesuai dengan perkembangan dan modernasi. Islam mencakupi semua aspek kehidupan manusia.
Saudara-saudara sekalian !
Anda boleh memilih apa pun, tetapi Islam adalah yang paling baik. Anda boleh memilih sebuah idelogi dunia tetapi Islam adalah yang paling komprehensif (lengkap). Anda bahkan boleh nemeluk agama yang lain tetapi Islam adalah yang paling benar.
Islam berarti penyerahan kepada kehendak Allah s.w.t. dan petunjukNya. Islam kerananya dianggap sebagai agama perdamaian. Allah sendiri disebut 'As-Salam' dan tempatnya orang-orang soleh dan solehah mati adalah "Darus Salam" yang berarti tempat yang penuh damai. Dan orang-orang Islam saling mengucap salam dengan "As salam mu 'alaikum, berarti "Keselamatan dan perrdamaian bagi mu"
Saudra-saudara saekalian.!
Penulis blog ini hanya sekadar yang ringkas ini di corertkan buat sementara waktu dan kita akan jumpa lagi dalam blog yang sama. Perkara yang tersalah di sini adalah disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis. Dan yang benar adalah dari Allah s.w.t.
Akhir kata diucapkan "Wassala mualai kum warah matullah hi wabartakatuh." Amin..........!
------------------ooooooooooooo-------------

No comments:

Post a Comment