Tuesday, April 27, 2010

Masalah Agama (Munakahat) - Siaran Ke 192

Hj.Che’ Dan bin Ahmad

E-mail –
hjdan@myjaring.net.
Blogger – http:// hjchedan.blogspot.com/
Atau juga – http:// www. yahoo.
com/
Masalah Agama (Munakahat) – Siaran Ke 192


Pendahuluan.

بِسْمِ اللهِ الــرَّحْمـَنِ الــرَّحـِيـْم ِ.


Segala pujian bagi Allah s.w.t. Tuhan yang mencipta segala kejadian. Selawat dan salam ke atas Junjungan Besar Nabi Muhammad s.a.w. serta keluarga dan sahabat-sahatnya sekalian.

Penulis bersyukur kepada Allah s.w.t. kerana atas limpah kurniaNya dapat penulis meneruskan penyampaian Siaran Blog ini sebagai sumbangan jariah penulis kepada masyarakat Islam di negara ini.

Untuk renungan.

Firmamn Allah s.w.t.


وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْءًاَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثـُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غـَفـُوْرًا رَّحِيْماً. (النساء 110)


“Barang siapa mengerjakan kejahatan atau menganiya dirinya sendiri, kemudian dia minta ampun kepada Allah. Niscaya ia memperolehi Allah Penganpunan, Lagi Penyayang.
(An-Nisa’ ayat 110)


MASALAH 367. (hingga 377)

Apakah yang dimaksudkan perceraian dalam hal perkahwinan dan bagaimanakah pula ianya ada kaitan dengan perkataan “talaq”. Minta tuan terangkan selanjutnya?

Jawapan.

Perceraian dan talak itu ada persamaan. Talaq atau perceraian, jika dilihat dari sudut bahasa mengertikan tindakan melepas atau menguraikan ikatan perkahwinan. Dari sudut istilah ia bermaksud tindakan melepaskan ikatan perkahwinan dengan lafaz (perkataan) yang tertentu, iaitu talaq (perceraian), firaq (perpisahan) dan sarah (pelepasan), seperti seorang suami berkata kepada isterinyaa; “Engkau telah ku talaqkan” atau “Engkau seorang perempuan yang sudah ditalaq” dan sebalikya.

Maksudnya selanjutnya ialah seorang suami menceraikan atau memisahkan atau memutuskan perkahwinan dirinya dengan isterinya melalui perkataan talaq seperti yang disyaratkan dalam hal pekahwinan.

Perceraian itu dibahagikan kepada dua jenis berdasarkan kepada arah atau sudut kita melihatnya iaitu (1) Perceraian dengan bayaran dan (2) Perceraian tanpa bayaran.

Perceraian dengan bayaran – Iaitu perceraian yang disitilahkan oleh ulamak sebagai “Khuluk” dan ia terkenal di dalam masyarakat kita sebagai “tebus talak”. Kami akan terangkan selanjutnya nanti mengenai hal ehwal “khuluk” atau “tebus talak” kemudian.

Perceraian tanpa bayaran ialah prceraian yang biasa yang sering berlaku dalam agama Islam di kalangan suami isteri. Ia dibahagikan kepada tiga jenis atau nama seperti perceraian atau (1) “Talaq Sarih”, (2) “Talaq Kinayah “ dan (3) “Talaq Ta’liq”.
(1)..Talaq Sarih.

Iaitu talq dengan menggunakan ucapan yang jelas dan tegas maksudnya menunjukkan makna perceraian atau menjatuhkan talaq tanpa berkehendakkan kepada niat, seperti seorang suami dengan sengaja berkata kepada isterinya walaupun hatinya tidak berniat untuk menceraikannya seperti : “Aku talaqkan engkau” atau suaminya berrkata “Aku ceraikan engkau dengan talaq satu (atau dengan talaq dua) atau dengan talaq tiga”. Dengan ucapan begitu maka perceraian tetap berlaku di antara kedua-duanya sekalipun tanpa niat daripada si suami. Lantaran itu perkataan-perkataan tersebut tidaklah saeharusnya diucapkan oleh si suami secara sewenang-wenangnya kepada isterinya walaupun dalam bentuk main-maian atau gurauan sahaja. Rasulullah s.a.w. mengingatkan para suami kedudukan ini ababila baginda bersabda:


ثـَللَاثٌ جِدُّهُنَّ وَهَزْلـُهُنَّ جِدٌّ : اَلنـَّكَحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ.


“Ada tiga perkara yang apabila disungguhkan ia tetap menjadi dan pabila di main-mainkan pun ia tetap menjadi, iaitu nikah, talaq dan rujuk”

Terdapat tiga perkataan atau ucapan yang dihukum termasuk ke dalam talaq jnis Talaq Sarih ini iaitu “talaq” (perceraian) “ firaq”(petrpisahan) dan “ sarah”(pelepasan).
Apabila seorang suami sengaja menyebut dihadapan isterinya salah satu di antara prerkataan tersebut di atas atau sama ada dari segi ketetapan dan ketegasan maksudnya, maka terlerailah ikatan perkahwinan di antaranya dengan istertinya.

(2).. Talaq Kinayah.

Iaitu talaq dengan menggunakan ucapan yang tidak jelas maksudnya bagi menunjukkan perceraian. Ia boleh diertikan sebagai perceraian dan boleh diertikan dengan maksud yang lain. Talaq jenis ini memerlukan niat daripada si suami, seperti katanya “Engkau pulanglah kepada ibu bapamu” atau “Engkau kahwinlah dengan orang lain” atau “Saya tidak berhajat lagi kepadamu” dan pelbagai ungkapan lain yang mungkin membawa maksud yang lain selaian dai perceraian.
Ucapan-ucapan saperti di atas jika diniatkan oleh pengucapnya sebagai cerai, maka jatuhlah talaq ke atas si isteri yang dimaksudkan. Tegasnya ia amat bergantung dengan niat si suami yag mengucapnya.

(3).. Talaq Ta’liq.

Iaitu talaq yang digantungkan dengan sesuatu perkara atau perbuatan, sama ada perbuatan itu dilakukah oleh si isteri atau oleh si suami sendiri, seperti seorang suami berkata kepada isterinya ”Jika engkau keluar daripada rumah ini tanpa kebenaranku maka engkau akan tertalaq” atau ”Jika engkau pergi ke rumah ibumu maka engkau akan tertalaq” atau ”Jika engkau balik ke rumah ibu bapamu selama sebulan maka engkau akan tertalaq”
Dalam perkara contoh di atas jika berlaku perkara yang digantungkan itu maka jatuhlah ke atas si isteri berkenaan, seperti isteri keluar rumah tanpa izin suaminya atau dia pergi ke rumah orang yang dilarang oleh suaminya atau si isteri pulang ke rumah ibu bapanya selama masa sebulan. Talaq akan jatuh dan prerceraian akan berlaku dengan berlakunya perkara-perkara yang digantungkan di dalam kesemua ucapan si suami.
(Rujukan Kitab Undang-Undang Keluarga Islam – Aturan Perkahwinan (2006),m.s. 129).Masalah 368.

Bagaimana pandangan Islam terhadap perlakuan suami yang menceraikan isterinya ?

Jawapanm.

Perceraian merupakan satu perbuatan yan halal, tetapi ia amat dibenci oleh Allah s.w.t. Rasulullah s.a.w.bersabda:

أ َبْغَضُ الـْحَلَالِ عـِنْدَ اللهِ الطَّلَا قُ.


Perbuatan halal yangamat dimurkai Allah s.w.t.
ialah talaq (perceraian)
(H.R. Ibn Majah)
Para ulamak telah membahagikan perbuatan melakukan perceraian itu kepada lima perkara menurut hukum-hukum Islam seperti:

(1).. Haram – Iaitu apabila seorang suami menceraikan isterinya ketika dia sedang berada di dalam haid atau nifas atau pada sewaktu suci yang disetubuhinya.


(2).. Makruh – Iaitu apabila seorang sauami mencertaikan isterinya yang baik tingkah lakunya, taat kerpada ajaran agama Islam dan tidak melakukan apa-apa kesalahan.

(3).. Wajib – Iaitu perceraian atau talaq yang dijatuhkan oleh hakim (orang tengah) dalam perselisihan suami isteri yang tidak dapat di damaikan lagi disamping kedua-dua belah pihak sama-sama mengambil keputusan untuk bercerai serta bersetuju bahawa perceraian adalah jalan yang paling baik untuk menyelesaikan ketegangan mereka. Termasuk juga di dalam perceraian yang wajib ialah tindakan suami yang bersumpah tidak akan mensetubuhi isterinya dan dia patuh kepada sumpahnya itu selama melebihi empat bulan.

(4).,. Sunat – Iaitu apabila seorang suami menceraikan isterinya yang mempunyai kelakuan yang buruk, tidak taat kepada perintah agama serta tiak menjaga kesopanan dirinya.

(5).. Harus – Iaitu apabila seorang suami menceraikan isterinya ketika dia tidak sayang kepadanya dan dia tidak meberikannya nafkah.

Kelima-lima hukum di atas dilihat dari sudut tindakan bercerai atau menjatuhkan talaq yang dihubungkaitkan dengan keadaan si isteri pada ketika itu. Hukum-hukum ini tidak membabitkan tentang kesahan perceraian itu. Perceraian tetap dihukum sah, apabila cukup rukun dan syaratnya, sekalipun tindakan melakukannya itu dihukum sebagai perbuatan haram atau makruh dan sebagainya yang termasuk ke dalam salah satu di antara lima hukum yang telah kami sebutkan itu.
Talak jika berdasarkan kepada masa jatuhnya terbahagi kerpada “munjiz” “mudaf” dan “ mu’allaq”.

Talag Munjiz ialah talaq yang ucapannya tidak mengandungi syarat dan tangguhan masa, seperti seorang suami berkata kepada isterinya “Aku talaqkan kamu” atau “Kamu perempuan yang sudah ditalaq” . Ucapan ini menunjukkan bahawa talaq itu akan jatuh serta merta tanpa dikaitkan dengan masa yang ditangguhkan atau dengan apa-apa syarat. Talaq Munjiz ini akan berlaku kesannya apabila sahaja ucapannya disebut oleh si suami di samping sempurna pada dirinya syarat-syarat yang lain.

Talaq Mudaf ialah ucapan talaq digandingkan dengan masa di mana dikehendaki talaq itu berlaku apabila sampai ketikanya, seperti berkata si suami kepada isterinya: “Kamu akan tertalaq pada esok hari” atau “Kamu akan tertalaq pada awal bulan.” Hukum talaq ini tidak akan berlaku kecuali apabila tiba masa yang telah ditentukan oleh si suami. Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan bahawa si isteri akan jatuh talaqnya dengan serta merta sama seperti keadaannya di dalanm Talak Munjiz.

Talaq Mu’allaq – ialah samalah seperti hukum talaq Ta’alliq :

Iaitu talaq yang digantungkan dengan sesuatu perkara atau perbuatan, sama ada perbuatan itu dilakukah oleh si isteri atau oleh si suami sendiri, seperti seorang suami berkata kepada isterinya ”Jika engkau keluar daripada rumah ini tanpa kebenaranku maka engkau akan tertalaq” atau ”Jika engkau pergi ke rumah ibumu maka engkau akan tertalaq” atau ”Jika engkau balik ke rumah ibu bapamu selama sebulan maka engkau akan tertalaq”
Dalam perkara contoh di atas jika berlaku perkara yang digantungkan itu maka jatuhlah ke atas si isteri berkenaan, seperti isteri keluar rumah tanpa izin suaminya atau dia pergi ke rumah orang yang dilarang oleh suaminya atau si isteri pulang ke rumah ibu bapanya selama masa sebulan. Talaq akan jatuh dan prerceraian akan berlaku dengan berlakunya perkara-perkara yang digantungkan di dalam kesemua ucapan si suami.
(Rujukan Kitab Undang-Undang Keluarga Islam – Aturan Perkahwinan (2006),m.s. 133).


Masalah 369 .

Apakah ada pembahagian atau masa Talaq itu apabila seorang suami melafazkannya ?

Jawapan.

Pembahagiuan talaq itu mengandungi tiga caranya iaitu ”Talaq Raji’i ” ”Talaq Ba’in Bainunah Sughra ” dan ”Talaq Ba’in Bainunah Kubra”

1. Talaq Raji’i menurut istilah ulamak ialah Talak Satu dan Talaq Dua yang belum habis idah si isteri yang diceraikan, maka si suami boleh merujuk (berblik semula) isterinya itu tanpa memerlukan kepada akad perkahwinan yang baru. Tetapi apabila tamat masa idahnnya, si suami tidak lagi dapat merujukkan isterinya kecuali dengan akad perkahwinan yang baru, sama ada pada talaq satu atau pada talaq dua. Pada peringkat ini kedua-dua talaq itu, iaitu pertama atau kedua yang habis masa idah si isteri, dinamakan sebagai ”Talak Ba’in”. Kedua-dua pembahagian ini adalah berdasarkan kepada kesannya ke atas rujukan yang mungkin berlaku. Talaq Ba’in ini pula terbahagi kepada dua bahagian:

2. Talaq Ba’in Bainunah Sughra, seperti talaq pertama atau kedua yang habis masa idah si isteri, talaq dengan tebusan (iaitu khuluk) dan talaq yang dilakaukan terhadap isteri yang belum disetubuhi.

3. Talaq Ba’in Bainunah Kubra, iaitu talaq tiga atau talaq yang ketiga, di mana si suami tidak diharuskan merujuk isterinya lagi kercuali apabila bekas isterinya berkahwin lain dan diceraikan oleh suami yang baru itu dengan syarat si suami yang baru itu sudah menyetubuhinya dan tamat pula masa idahnya.
(Rujukan Kitab Undang-Undang Keluarga Islam – Aturan
Perkahwinan (2006),m.s. 135).

Masalah 369.

Saya kurang faham mengenai takrif Khuluk, minta terangkan Takrif Khuluk itu


Jawapan.

Khuluk berarti menanggalkan pakaian. Kerana perempuan sebagai pakaian laki-laki dan laki-laki pun sebagai pakaian bagi perempuan.
Fieman Allah swt:-
Hunna Libasul lakum Waantum Liba sun Lahunna”
“Mereka (isteri - isteri) adalah pakaian bagi kamu dan kamu pun pakaian bagi mereka.” (Al-Baqarah ayat 187)

Khuluk dinamakan juga tebusan, kerana isteri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang pernah diterimaya atau mahar kepada isterinya.
Menurut ahli Fiqh, khuluk adalah “isteri memisahkan diri dari suaminya dengan ganti rugi kepadanya.” Dasar pengertian ini ialah dari hadis riwayat Bukhari dan Nsaie yang bermaksud:-
“Isteri Tsabit bin Qais bin Syammas datang kepada Raulullah saw sambil berkta: “ Wahai Rasulullah! Saya tidak mencela akhlaq dan agmanya, tetapi tidak ingin mengingkarai ajaran Islam. Maka Jawab Rasulullah saw: maukah kamu mengembalikan kebunnya (Tsabit, suaminya) jawabnya;” Mau… Maka Rasulullah saw bersabda; “ Terimalah, (Tsabit) kebun itu dan talaklah ia satu kali.”


b. Berikan contoh lafaz Khuluk.

Contoh (1) bagi yang menerima tawaran seperti suami berkata kepada seseorang lelaki “ Aku khuluk isteriku dengan bayaran satu ribu ringgit ke atas zimmah (tanggungan) engkau” (lelaki itu) maka terus lelaki itu menerimanya, maka sahlah khuluk itu dan ia bertanggungjawab membayarnya.

Contoh (2) bagi yang meminta dilakukanm khuluk seperti berkata seseorang ajnabi (orang asing) kepada seorang suami “ Awak khuluk isteri awak di atas satu ribu ringgit pada tanggungan aku” lalu suami itu terus khuluk isterinya di atas yang demikian itu.

c. Berikan rukun dan syarat syarat khuluk;

Jawapan.
Ruknma Khuluk ialah:-
(1) Orang yang bertanggungjawab membayar tebus talak.
(2) Al-Budz (faraj) wanita atau jimak.
(3) Bayarn tebus talak
(4) Suami
(5) Sighah (lafaz ijab dan qabul).

Syarat-Syarat bagi Setiap rukuan:-
(1) Orang yang bertanggungjawab membayuar tebus talak itu ialah seorang yang tidak dihalang dari nengurus hartanya sama ada ia isteri kepada suami yang berkenaan atau orang lain, lelaki atau pun perempuan dan sama ada ia yang menerima tawaran tebus talak atau ia yang meminta dilakukan tebus talak.

(2) Disyaratkan pada budz (faraj) hendaklah ia milik bagi suaminya. Maka isteri yang sedang dalam iddah talak Rajaie sah dan boleh dikhuluk, kerana ia dianggap masih seperti isteri pada kebanyakan hukum. Berlainan dengan isteri yang ditalak Bain, kerana ia telah ter;utus huubunga suami isteri, maka tidak sah dikhuluj keatas ianya yang dalam talak bain.

(3) Disyaratkan pada bayaran tebus talak itu hendaklah ia terdiri dari sesuatu yang dikehendaki (dihajati) oleh suami. Kalau dengan bayaran yang haram dari segi syarak tidak sah khuluk itu bahkan jatuh talak Rajaie tanpa wajib sebarnag bayaran tanpa berhajat pada sesuatu.

(4) Disyaratkan poada suami bahawa ia seseorang yang sah untuk menjatauhkan talaknya.

(5) Disyaratkan pada sighah atau ijab dan qabul tidak diselangi di antara kedua-duanya oleh perkataan yang tidak releven dengan khuluk.d. Adakah khuluk dibolehkan semamsa isteri dalam haid?
Jawapan.


Pada asalnya khuluk dalam masa haid adalah haram, tetapi dikecualikan apabila seseorang itu menceraikan dengan bayaran atau khuluk isterinya.
Firman Allah swt yang bermaksud:-
‘Maka tidaklah mereka berdosa mengenai bayaran (tebus talak) yang diberi oleh isteri untuk menebus dirinya.”
Dan Nabi s.a.w. memberi keizinan kepada Thabit bin Qais melakukan khuluk tanpa bertanya dan mengkaji kedudukan isterinya ketika itu adakah ia sedang haid atau tidak sedangkan haid itu suatu tabiat dan jarang-jarang sekali wanita yang tidak ada haid. Ini menandakan tidak dilarang melakukan khuluk dalam masa haid, kerana seorang wanita apabila dia sanggup memberi bayaran tebus talak bagi membebaskan dirinya bererti dia redza bagi dirinya dengan pemanjangan iddah.

e. Terangkan hukum berkhuluk menurut ulama fiqh:-

(1) Makurh – jika tidak ada sebab-sebab yang nunasabah mendorong ia khuluk.

(2) Sunat – Apabila isteri berakhlak buruk dengan suaminya.

(3) Harus – Diharuskan khuluk bagi mereka yang bersumpah bertalak dengan talak tiga kalau tidak melakukan sesuatu yang mesti ia lakuakan seperti makan, miunum atau masuk dalam rumah, maka ia bertebus talak agar dapat melepaskannya dari berkaku talak tiga. Para ulam’ berpendapat sunat dilakukan khulu.

(4) Terbatal – apabila seorang suami menahan nafkah isteri dengan tujuan supaya isterinya bertebus talak darinya, maka terbatal khuluk cara ini.

f. Jelaskan pandangan Ulama Fiqh adakah khukluk itu Fasakh atau talak..

Fasakh ialah perceraian yang tidak mengurangkan bilangan talak yang dimiliki oleh suami, sebaliknya talak ialah perceraian yang mengurangkan bilangan talak hak suami.
Jika dalam perceraian itu digunakan lafaz talak dengan bayaran seperti kata suami “Aku talakkan engkau dengan seribu ringgit” maka ini dianggap talak yang mengurangkan bilangan tanpa khilaf ulama’.

Penceraian dengan lafaz khuluk pula menurut pendapat yang muktamat
dianggap talak yang juga mengurangkan bilangannya. Begitui juga
jika digunakan lafaz “Aku tebuskan engkau dengan satu ribu ringgit”,
maka ia dianggap talak menurut pendapat yang sah

g. Terangkan sama ada khuluk boleh di rujuk semula.

Apabila seseorang lelaki telah mentalakkan isterinya dengan bayaran atau khulu’ isterinya, maka suami tidak boleh lagi merujuk isterinyaa yang diceraikan itu, walau pun perceraian itu hanya dengan satu atau dua talaq sahaja., sama ada bayaran yang disebut sah atau fasid, melainkan dengan pernikahan yang baru yang perlu mengikuti beberapa proses yang tertentu..
h. Terangkan adakah semua perceaian secara khuluk dianggap talak bain?
Talak adakala Bain dengan wajib membayar kadar yang disebut sewaktu melafaz talak. Jika sah lafaznya dan sah sebutan bayarannya,. Adakala bain dengan mahar mithil, iaitu jika bayaran tebusan itu sahaja yang TIDAK sah sedangkan ia dikeheneaki.
Adakalanya jautuh takak Rajaie apabila sighah yang digunakan itu fasad (tidak sah) seperti katanya “ Aku khulukkan engkau dengan satu ribu ini dengan syarat aku boleh rujuk.” Maka bayaran itu fasad dan tidak dikehendaki.
Begitu juga adakalanya tidak jatuh talak sama sekakli iaitu jika ditaklikkan dengan sesuatu yang tidak wujud.


Masalah 370.
Minmta berikan pembahagian dan huraian mengenai Talak.

Jawapan.

Pembahagian talak.

Dalam istilah Agama talaq artinya melepaskan ikatan perkahwinan atau bubarnya hubungan perkahwinan. Perceraian atau perpisahan terputusnya aqad perkahwinan terbahagi kepada dua bahagian iaitu perceraian yang boleh dirujuk iaitu yang dikenali dengan Talak Rajaie dan perceraian yang tidak boleh dirujuk semula iaitu dikenalai dengan Talak Bain.Talak Rajaie


Ialah yang boleh dirujuk selagi mana isteri yang dicerai dengan talaq satu atau dua msih lagi dalam ‘iddah. Suami boleh kembali semula kepada bekas isterinya dengan hanya mengucapkan lafaz rujuk dan dengan syarat-syarat tertentu. Ini bermakna ia tidak memerlukan kepada aqad perkahwinan yang baru untuk kedua suami isteri kembali bersatu semula.

Talaq Bain


Ialah perceraian yang tidak membolehkan suami kembali rujuk kepada isterinya semula walaupun dalam masa ‘iddah. Talak Bain tidak memberi kuasa rujuk kepada suami. Sekiranya mereka ingiaan bersatu semula sebagai suami isteri, pernikahan baru hendaklah dilakukan sebahgaimana perkahwinan yang pertama dahlu dengan melalui berbagai-bagai proses yang tertentu.

Masalah 371.


Apakah yang dfikatak ” hak-hak isteri ” yang diceraikan.

Jawapan,

Seorang isteri yang telah diceraikan mempunyai beberapa hak yang perlu ditunaikan oleh bekas suaminya sekiranya isteri itu masih lagi di dalam iddah. Hak ini bergantung kepda jenis perceraian sama ada mati suami, talak rajaie atau talak bain. Perkara-perkara tersebut ialah:-
a. Tempat tinggal
b. Nafkah Iddah
c. Mu’taah (sagu hati) bagi perceraian hidup sahaja


Tempat Tinggal.


Tempat tinggal hendaklah disediakan oleh suami bagi semua perceraian sama ada yang beriddah dengan kematian suami, talak rajaie, talak bain atau fasakh kecuali yang nusyuz sahaja.
Fifman Allah swt yang bermaksud:-
“Tempatakanlaha isteri-isteri (yang menjalani iddahnya) di tempat kediaman kamu sesuai dengan kemampuan kamu”
(Al-talq ayat 6)
Nafkah Iddah


Nafkah iddah atau saraan hidup menjadi hak isteri yang ditalaq rajaie, kerana ia masih lagi seperti hukum isteri. Kewajipan nafkah isteri ini tidak berpindah kepada iddah suami mati, kerana sekiranya iddahnya belum berakhir maka berpindah iddahnya kepada iddah mati dan purtuslah nafkahanya. Walaupaun ia sedang mengandung.
Bagi yang dicerai dengan talak bain tidak berhak mendapat nafkah iddah kecuali jika ia mengandung maka berhak nafkah kerana mengandung,walau pun suami meninggal dunia pada waktu iddah cerai belum berkhir kerana iddah bercerai tetap terus berjalan dan tidak berpindah kepada iddah mati.
Perempuan yang nusyuz tidak berhak mendapt naafkah dan tempat tinggal.

Muta’ah (sagu hati )bagi perceraian hidup sahaja.

Muta’ah ialah satu jenis hatrta yang wajib ke atas suami memberikannya kepada issteri yang telaha dicieraikana padqa masa hidup dengan talak dan semumpamanya dengan syarat-syarat tertetnu.
Pemberian ini sama ada berupakan wang, pakaiana, makanan, harta dan sebaginya. Firmnan Allah swt yang bermaksud:=-
“Dan isteri-isteri yang diceraikan berhak medapdapat muta’ah (pemberian sagu hati) dengan cara yang pataut sebagai satu tanggungn yang wajib atas orang-orang yang tgaqwa.”
(Al-Baqarah ayat 241 )


Masalah 372.


Apakah yang dikatakan ‘Iddah Perceraian

a… Sebab Wajib Iddah

Diwajibkan seseorang isteri itu beriddah ialah kerana tiga sebab:-


(1) Perceraian dari suami yang hidup dengan talak satu atau lainnya.

Hendaklah perceraian itu terjadi setelah berlaku persetubuhan yang sebenar dalam perkahwinan yang sah atau fasid atau dalam keadaan syubhah, sama ada persetubuhan itu halal atau haram (seperti wati isteri yang sedang haid atau berihram haji atau umrah). Kalau tidak ada berlaku persetubuhan tidak ada iddah walau pun ada berlaku khalwat diantara mereka berdua. Hendaklah suami dan isteri itu orang yang munkin boleh dilakukan persetubuhan.

(2) Wati Syubhah

Ialah persetubuhan yang berlaku dalam keadaan syubhah tentang halalnya seperti persetubuhan yang berlaku dalam perkahwinan yang tidak sah. Atau menjadi syubhah bagi pihak lelaki yang menyangka perempuan yang di wati itu isterinya, tetapi ia bukan isterinya. Maka perempuan itu wajib beriddah sama ia dara atau janda, isteri orang atau tidak.


Wati syubhah ialah persetubuhan yang tidak wajibkan dikenakan hukum hudud ke atas lelaki yang berwati, ada kemungkinan perempuan itu boleh dikenakan hukum hudud seperti yang sudah baligh atau perempuan yang berakal dan sebagai lagi, wajib ianya beriddah kerana menghormati air maninya.(3) Kematian suami.

Seorang perempuan itu wajib beridah kerana kematian suami, maka wahjib ianya beriddah walaupun ia belumn lagi disetubuhi atau sedang menjalani iddah talak rajaie yang belumn tamat.


Firman Allah s.w.t yang bermaksud:

“Dan isteri-iseteri yang diceraikkan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri mereka (dari berkahwin) selama tiga kali suci (dari haid)
(Al-Baqarah ayat 228 )

Para ulama’ mujtahidin sekata sependapat (ijma’) bahawa ‘iddah adalah suatu hukum yang telah diperuntukkan melalui al-Quran dan al-Sunnah, bahkan ia termasuk dalam sejumlah hukum yang diketahui dengan mudah dalam Islam..


b……Pembahagian Wanita yang Beriddah.

Wanita yang beriddah dibahagikan kepada dua bahagaian iaitu:-
Pertama -Wanita yang diceraikan dalam perceraian hidup dengan talak atau fasakh dan wanita yang diwati syubhah dan idahnya seperti berikut:-


(1) Wanita yang berhaid atau pernah datang haid dan tidak mengandung waktu di cerai, maka iddahnya tiga kali suci.

Firman Allah swt yang bermaksud:-
“Dan isteri-isteri yang dicieraikan itu hendaklah menunggu
dengan menahan diri mereka (dari berkahwin) selama tiga
furu’ (suci)” (Al-Baqarah ayat 228)

(2) Semasa diceraikan tiba-tiba datang haid kali pertama dalam hidupnya maka suci itu tidak dikira, kerana tidak berada diantara dua darah, oleh itu ia memerlukan tiga kali suci lagi selepas haid itu (jadi 4 kali suci)

(3) Perempuan yang pernah datang haid selepas diceraikannya walau pun satu minit selepas diceraikan, haid pun datang maka ia telah memperolehi satu haid, dan iddahnya akan berkahir dengan masuk haid kali ketiga.

(4) Bagi yang diceraikan dalam masa haid iddahnya akan berkahir apabila masuk haid yang keempat selepas bercerai.

(5) Kalau ia dicereai sermasa nifas (beranak) maka ia memerlukana tiga kali suci selepas nifiaas, nasa nifas itu tidak dikira idaahnya akan berkahir dengan masuk haid keempat.

(6) Bagi perempuan yang putus dari haid maka hendaklah ia beriddah selama tiga bulan.


C,, Kedua -Perempuan yang mati suami mempunyai iddah berikut:-

(1) Yang Mengandung


Jika ia mengandung maka iddahnya ialah hingga melahirkan kandungan dengan sempurna. Juga hendaklah kandungan itu boleh di nasabkan kepada suami yang mati
Jikakandungan itu berpounca dari wati sayubhah mak aiiddahnya empat bulan sepuluhhari sselepas melah8irkan kandungan itu.
Jika ia mengandung dengan sebab berlaku wati syubhah dalam masa iddah hendaklah di sempurnakan yang baki itu selepas melahrikan anak, kerana iddah mengandung mestilah didahulukan daripada iddah mati

(2) Yang Tidak mengandung


Jika seorang itu yang kematian suami tidak mengadung sama ada disetubuhi atau belum maka iddahnya empat bulan sepuluh hari dan malamnya, walaupun isteri itu berada dalam iddah talak rajaie, maka ia tetap kenaa beriddah empat bulan sepuluh hari juga dari trikh kkematiansuaminya itu.

(3).. Hikmat Wajibnya iddah

Untuk mengetahui bersih rahim seseorang wanita yang telah diceraikan sehingga tidak bercampur antara keturunan suami pertama dan suami keduaa.

Memberi peluang kepada suami iseri yang berpisah uintuk kembali kepada kehidupan berkeluarga semula.

Sebagaui menyanjung tfginggi urusan perkahwinan betapa appentingnya perkahwinan dibina.

Untuk menyatakan kesedidhan dan berkabung (ihdad) di atas kematian suami yang dikasihi dan berakahir nikmat satu perkahwinan.


d..Permulalan prkiraan Idaah

Dikira sebaik sahaja terjadi perceraian, sama ada kematian, talak
dan sebagainya. Sama ada perempuan itu tahu atau tidak ianya
dicerai atau kematian suaminya, maka tarikh iddah itu bermula
dari tarikh yang berlaku kejadian dan bukannya tarikah yang ia
tahu. Contohnya seorang perempuan telah dicerai pada bulan
Muharram, kemudian dia diberitahu pada bulan Rabiul Akhir,
sedangkan dalam masa tiga bulan itu isteri tadi melalui tiga atau
empat kali suci, maka ia tidak perlu lagi memulakan iddah baru
setelah diberitahu, bahkan ia boleh berkahwin pada hari itu
juga.


e...Pertukaran iddah Suci kepada idah Bulan.

Apabila seorang lelaki menceraikan isterinya yang pernah berhaid, kemudian ia meninggal dunia sedangkan isterinya belum lagi habis iddahnya, maka jika perceraian itu talak rajaie hendaklah ia beriddah dengan iddah mati suami, iaitu empat bulan sepuluh hari dari taaikh kematian suaminya itu. Tetapi jika talak bain ataua fasakh maka iddahnya tidak akan berubah kerpada iddah mati pula.


f... Pertukaran Iddah Bulan kepada Quru
Apabila seoranhg perempuan telah mulai beiddah dengan bulan
kerana kecilnya atau tidak pernah lagi datang haid tiba-tiba


datang haid maka wajiblah ia berpindah kepada iddah quru’.’


Tempoh iddah yang paling kurang.


Tempoh masa yang mungkin berakhir iddah ialah 32 hari.

Perempuan Berzina tiada iddah,


Tidak wajib beriddah perempuan yang melakukan persetubuhan
perzinaan.


Masalah 373.

Bagaimanakah berlaku dalam hal rujuk dan percreraian. Minta huraikan.

(a). Rujuk dari segi istilah ialah mengembalikan isteeri yang teeelah ditalak rajaie (bukan bain) kepada perlkahwinan asal sebagaai isteeri sepenuhnyaa di dalam iddah dan dengan ssyarat-syarat tertentu.

(b). Rukun rujuk dan syarat–syarat sah rujuk:


(1) Al-Murtajie –.
Suami atau mereka yang mengambil tempat suami.


(2) Kedua iaitu tempat yang dirujuk


(3).. Yakni sighah (lafaz)

c.) Syarat-Syarat rujuk


(1) Murtaji’orang yang mempunyai kelayakan berkahwin dengan sendirinya, iaitu seorang yang berakal, baligh dan membuat pihlihan sendiri.

(2) Isteri yang dicerai itu boleh menjadi halal bagi suami yang merujuk. Tidak sah merujuk isteri yang murtad pada ketika iddahnya,


(3) Isteri yang diceraikjan itu hendaklah ditentukan atau dipastikan yang berkenaan.

(4) Hendaklah isteri itu yang telah disetubuhinya. Tidak sah rujuk dengan isteri yang tidak disetubuhi kerana telah mejadi talak baian.


(5) Hendaklah perceraian itu dengan talak, maka tidk saah rujuk isteri yang dicierai dengan fasakh atau khuluk.


(6) Hendaklah talak itu tidak sampai kadar maksima


(7) Hendaklah taalak itu tanpa bayaran


(8) Hendaklah rujuk itu dilakukan sebelum berkahirnya iddah.


Masaslah 374

Apakah menjadfi Implikasi Rujuk secara Perbuatan.

Jawapan.

Adapun perbuatan seperti bersetubuh dan bercium, berdakap, berpeluk dan sebagainya, maka tidak akan hasil rujuk dengannya menurut mazhab Shafie, bahkan hukmnya adalah haram kerana talak menghilangkan perkahwinan.
Pewndapat mazhab selain dari Shafiw boleh dilaklujklanm dan sah.

Pendpaoat yang sebenarnya adalah rujuk dengan lafaz sahaja yang sah dan denganperbuatan ulama taidak sepakat mengeashkannya,


MASALAH 375.

Implikasi Rujuk –Perbuatan wati syubhah isteri boleh dituntut di mahkamah.

Jawapan.

Mempasakhkan akad nikah berarti membatalkannya dan melepaskan ikatan pertalian antara suami isteri. Fasakh terjadi kerana syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada akad nikah atau kerana hal-hal lain datang kemudian yang membatalkan kelangsungannya perkahwinan.

Contoh fasakh kerana syarat-syarat yang tidak terpenuhi dalam akad perkahwinan ialah:-

a..Setelah akad nikah ternyata isterinya adalah saudara sesusuan.

b..Suami-isteri masih kecil diakadkan oleh selain ayah atau datuknya, kemudian setelah dia dewasa maka ia berhak untuk meneruskan ikatan perkahwianannya dahulu itu atau menghakhirinya.
Khiyar ini disebut khiyar baligh. Jika yang dipilih mengajkhiri ikatan suami-isteri maka hal ini disebut fasakh akad.

Contoh fasakah kerana hal-hal mendatang setelah akad ialah:-

1. Bila salah seorang dari suamni-iisteri murtad dari Islam dan tidak mahu kembali sama sekali. Maka akadnya fasakh (batal) disebabkan kemurtadan yang terjadi belakangan ini.

2. Jika suami yang tadinya kafir masukIsslam, tetapi isteri tetap dalam kekafiirannya,iaitau tetap jadimusyrik, maka akakdnya batak (fasakh).

3. Pisahnya suami isteri akibat fasakh berbeza daripada kerana talaq.. Sebab talaq ada talaq rajaie dan talaq bain. Talaq rajaie tidak mengakhiri ikatan suami-isteri dengan seketika. Dan talaq bain menghakhirinya ikatan perkahwinan seketika itu juga.

4. Adapun fasakh baik kerana hal-hal yang terjadi belakangan ataupun kerana adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, ia mengakhiri ikatan perkahwianan sekektika itu juga.

5. Selain itu pisahnya suami isteri kerana talaq dapat mengurangkan bilangan talaq. Jika suami mentalaq isterinya dengan talaq rajaie, lalu rujuk lagi semasa iddahnya, atau akada lagi sehabis iddahnya, dengan akad baru, maka perbuatannya dihitung satu kali talaq dan ia masih ada kesempatan melakukan talaq dua kali lagi.

6. Adapun pisahnya suami isteri kerana fasakh, maka hal ini tidak berarati mengurangi bilangan talaq, sekalipun terjadinya fasakh kerana khiyar baligh, kemudian kedua orang suami-isteri tersebut kawin dengan akad baru lagi, maka suami tetap punya kesempatan tiga kali talaq.

7. Pisahnya suami isiteri kerana suami dan samasekakli tidak ada pengaruh isteri disebut talaq. Dan setiap perpisahan suami-iiteri kerana isteri, bukan kerana suami, atau kerana suaami tetapi dengan pengaruh dari isteri disebut fasakh.

Masalah 376.

Mohon terangkan hal-hal berkernaan hadanah.
a.. Takrif hadanah

Para ahli fiqh mendefinasikan ialah ‘Melakukan pemiliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum tamayiz, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggungjawabnya.b...Susunan penjaga Atau Pengasuh.

Bahawa penjaga yang paling baik ialah ibu bapa kepada kanak-kanak itu yang masih di dalam pertalian perkahwinan. Jika mereka bercerai maka pendapat ulama’ bahawa hak menjaga kanak-kanak itu diutamakan kepada ibu kerana ibu lebih mamapu untuk mengurus anak-ana kecil, lebih sayang dan lebih sabar. Ia tidak halang perhubungabn anak tersebut dengan ayahnya.

Adapan susunan penjagaa hadanah:-
(1). Nenek sebelah ibu hingga ke peringkat atas
(2). Bapa
(3). Nenek sebelah bapa hingga ke perinbgkat atas
(4). Saudara perempuan seibu sebapa
(5). Saudara perempuan seibu
(6).Saudara perempuan sebapa
(7).Anak perempuan kepada kakak atau adik perempuan seibu
sebapa
(8). Anak perempuan kepada kakak atau adik perempuan seibu
(9). Anak perempuan kepada kakak atau anak kepada adik
perempuan seibu
(10).Emkak suadara seibu sebapaa (pihak ibu)
(12.)0Emak saudara sebapa (pihak ibu)

Adapun syarat-syarat pengasuh atau penjaga ialah :-
(1) Sempurna akal
(2) Merdeka
(3) Islam
(4) Adil
(5) Bermukim di tempat anak itu tinggaal
(6) Tidak berkahwin dengan lelaki yang ajnabi
(7) Dewasa
(8) Tidak cuai (tidak sibuk)
(9) Tidak buta atau cacat anggota.
(10) Tidak mempunyai penyakit yang berterusan
(11) Bukan seorang yang murtad
(12) Tidak mengamalkan akhlak yang buruk
(13) Penjaga hendaklah seorang yang cerdik (tidak bodoh)

Adapaun Tempoh Hadanah

Sejak kanak-kanak itu dilahairkan sehinggalaha ia mumayiz atau lenbih kurang tujuh tahun bagi lelaki dana sembilan tahun nbagai perempuan.


Kuasa Mahkamah Menentukan Penjaga Bagi Kanak-kanak

Soal siapakah yang patut didahulukan di antara kedua ibu bapa itu ulama bersependapat bahawa agar didahulukan mereka yang suka berubuat baik dan ihsan serta berkemampuan memelihara dan menjaga anak tersebut. Jika ibunya seorang yang lalai dan cuai dalam menjaga anak itu dan bapa mempunyai syarat itu maka bapalah yabng diutamakan.
Mahkamah pula beerkuasa untuk menem,patkan siaapakah yang layak dan lebih cekap untuk kenjaga kanak-kank itu.

Masalah 377.


Mohon terangkan mengenai Kaffarah Zihar.


Jawapan.


Apakah kaffarah itu.


Terdapat empat jenis kafarat. iaitu (1) kifarah zihar,(2) kafarat bunuh tanpa sengaja, (3) kafarah kerana bersetubuh di siang hari bulan Ramadzan dengan senghaja dan (4) kafarah sumpah.

Perkara yang wajib di tunaikan di dalam kifarat-kifarat pertama (1), kifartat zihar, kedua (2) kifarat bunuh tanpa sengaja, dan ketiga (3) kifarat kerana bersetubhuh di siang hari dalam bulan Ramadzan ialah:

Secara mengikut tertib, iaitu memerdekakan seorang hamba, jika tidak mampu berbuat demikian, maka wajiblah berepuasa dua bulan berturut-turut dan jika tidak mampu juga, maka hendaklah memberi makan kepada 60 orang miskin.. Hanya kifarat bunuh sahaja yang tidak terdapat kewajipan memberi makan kepada fakir miskin, kerana ia hanya dibataskan kepada yang dinyatakan dalam nas.

Kaffarah iaitu memerdekakan seorang budak perempuan. Jika tidak mampu puasa dua bulan berturut-turut. Jika tidak mampu juga memnberi makan 60 orang miskin, kerana Allah s.w.t. berfirfman:

Bermaksud:” Dan orang-orang yang nenzihar isteri-isteri mereka, kemudian mereka mencabut kembali apa yang mereka katakan, maka hendaklah dikenakan kifafrat…..”
(Al-Mujadalah ayat 3 dan 4 )


Apakah Zihar itu.


Zihar artinyta punggung. Maksudnya Suanmi berkata kepada isterinya; “Engkaua dengan aku seperti punggung ibu ku.” Islam menetapkana isteri yang dizihar haram dikumpuli sebelum membayar kaffarah kepada isterinya. Sekalipun suami yang menzihar isterinya hanya bermaksud untuk mentalaqnya sahaja, tetapi secara hukum tetap dipandang dizihar.
Dan jika dengan ucapan thalaq dimaksud zihar, tetapi secara hukum tetap talaq. Sekiranya suami berkata “Engkau denganku seperti punggung ibuku.” Sedang maksudnya hanya mantalaq, maka hukumnya bukan sebagai mentalaq tetapi zihar. Dan zihar tidak menyebabkan isteri tertalaq.
Haram sisuami yang menzihar isterinya menyetubuhinya sebelum kaffaranya dibayar, dan kaffarah taidak hapus dan tiudak menambah.

Zihar hanya boleh dibuat oleh suami yang beraqal sehat, dewasa lagi Muslim dan perkahwinannya dilakukan secara sah lagi dikuatkan menurut hukum.
Aakibat zihar sisuami yang telah menzihar isterinyaa dengan sah telah menimbulkan dua faktor iaitu:


(1) Haram menyetubuhi isterinya sebelum ia bayar kafarah szihar, kerana Allah swt berfirman
“MIN QABLI AN YATAMA SAA”
( sebelum mereka berdua bersetubuh.)

(2) Wajib bayar kafarah dan berhak kembali lagi.

Sekian dahulu dalam bab ini dan akan penulis sambung lagi dalam Siaran akan datang khusus mengenai Bab Munakahat atau Bab Perkahwinan jika ada terdapat apa-pa soalan yang timbul masalah.

(Rujukan: Kitab Undang-Undang Keluarga Islam Aturan Perkahwinan oleh Dr.Mat Saad Abd.Rahman, terbitan Intel Multimedia and Publication, Petaling Jaya, Selangor, tahun 1993.)

------------------oooooooooooo---------------------------

No comments:

Post a Comment