Sunday, September 5, 2010

Kamus Istilah Fiqh - Siaran 318
Che Dan bin Ahmad

E-mail – hjdan@myjaring.net.
Blogger – http:// hjchedan.blogspot.com/
Atau juga – www.blogspot.com
5 September 2010. Sunday.

Kamus Istilah Fiqh – Siaran 318

Agama –

Bermakna ialah Ajaran atau kepercayaan. Mempercayai satu atau beberapa kekuatan ghaib yang mengatur dan menguasai alam, manusia, dan jalan hidupnya. Baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat kelak.

Agama Samawi.-

Bermakna ialah Agama yang bersumber dari Wahyu atau petunjuk Allah s.w.t. kepada para Nabi dan Rasul-Nya, untuk dijadikan pedoman hidup umatnyua, seperri Agama Islam, Nashrani atau Yahudi.

Agama Adli –

Bermakna ialah Agama yang tidak bersumber dari Wahyu. Ini hasil pemilikan dan ciptaan manusia serta kebudayaannya. Agama Ardli terbahagai menjadi beberapa aliran. Aliran Wadl’iy, Aliran Maddiy, Aliran Ruhiy dan sebagai lagi.

Sekian dahulu, dan akan muncul dalam beberapa detik laggi dengan izin Allah.

Wassala mualaikum.....!

-------------ooo

No comments:

Post a Comment